0

Zdaje się, że ten koszyk jest pusty. Chyba już pora, by zacząć go wypełniać. Jeśli podczas ostatniej wizyty udało Ci się włożyć jakieś produkty do koszyka, spróbuj zalogować się do swojego konta.

X

WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nie zapomnij przeczytać powiązanego dokumentu: Ogólne warunki i warunki handlowe.

1. Szanowni klienci, niniejsze Warunki przetwarzania danych osobowych (zwane dalej "Warunkami") dotyczą Twoich danych osobowych i prywatności. Prosimy o zapoznanie się z nimi uważnie.

INFORMACJE PODSTAWOWE

2. Niniejsze Warunki określają jasno i racjonalnie zasady i zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników usług świadczonych przez firmę Shooos s.r.o. z siedzibą pod adresem Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 44, 81102 Bratysława, Słowacja, zarejestrowanej w Rejestrze Firm Sądu Okręgowego w Bratysławie I, Sekcja: Sro, Wkład Nr 4409 / B, NIP: 31342965, NIP: SK2020801101 (zwanej dalej "Shooos" lub "Kontroler"), za pośrednictwem stron internetowych znajdujących się pod domenami Shooos (.hu / .ro / .at / .de itp.) (zwane dalej "usługi").

3. Shoos przetwarza dane osobowe użytkowników usług zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej "Rozporządzenie"), ustawą nr 18/2018 Coll. o ochronie danych osobowych i zmianie niektórych ustaw (zwanej dalej "Ustawą") oraz innymi powiązanymi ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

Dane osobowe oznaczają, zgodnie z odpowiednimi przepisami Rozporządzenia i Ustawy, wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, która może być zidentyfikowana, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności za pomocą powszechnie używanego identyfikatora, innego identyfikatora, takiego jak imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator online lub na podstawie jednej lub kilku cech lub cech, które tworzą tożsamość fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

5. Podmiot danych zgodnie z Rozporządzeniem i Ustawą, czyli osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane, to każdy użytkownik usług Shooos, w tym Ty.

6. Administrator oznacza, zgodnie z Rozporządzeniem i Ustawą, firmę Shooos, która określiła cele i środki przetwarzania Twoich danych osobowych i przetwarza Twoje dane osobowe we własnym imieniu.

7. Niniejsze Warunki przetwarzania danych osobowych wchodzą w życie 25 maja 2018 r. i stanowią spełnienie obowiązku Administratora udzielenia informacji dotyczących podmiotów danych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia i § 19 Ustawy.

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

8. Po aktywnym potwierdzeniu zgody na Warunki (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) i po wysłaniu zamówienia lub innych indentyfikowalnych żądań dotyczących dostawy określonych usług lub towarów:

a) dobrowolnie wyrażasz zgodę dla Administratora na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach określonych w Warunkach, zgodnie z Rozporządzeniem i Ustawą;

b) potwierdzasz, że podane przez Ciebie dane osobowe są dokładne i aktualne;

c) potwierdzasz również, że jeśli masz poniżej 16 lat, Twój przedstawiciel ustawowy (np. rodzic) udzielił lub zezwolił na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

9. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest dostarczenie towarów lub usług przez Administratora lub zawarcie i realizacja umowy, która stanowi podstawę prawna dla korzystania i kontynuowania żądanej usługi.

Usługi Administratora obejmują sklep internetowy, czyli zakup towarów lub usług pod adresem internetowym Shooos, w tym wszystkich domen należących do Administratora.

10. W tym kontekście Administrator zaleca, abyś dokładnie zapoznał się z warunkami żądanej usługi, które są szczegółowo opisane w odpowiednich dokumentach dostępnych na stronie internetowej Shooos, w szczególności w dokumencie “Ogólne Warunki Handlowe”.

11. Ujawnianie i przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne do wysyłki towarów od Administratora lub świadczenia żądanej usługi przez Administratora, a także do zawarcia i realizacji umowy, która stanowi podstawę prawną dla korzystania z żądanej usługi/towarów.

12. Cel ściśle związany z korzystaniem z usług oznacza wysyłanie krótkich wiadomości e-mail dotyczących dostawy, usunięcia z magazynu lub rozliczenia, lub innych istotnych lub przydatnych informacji dotyczących Twojej usługi, które Dostawca będzie mógł wysyłać na podany i zarejestrowany adres e-mail. Możesz zasubskrybować lub wypisać się z otrzymywania tych krótkich wiadomości e-mail w ustawieniach swojego konta/profilu zarejestrowanego na stronie www.shooos.sk.

13. Cel ściśle związany z korzystaniem z usług oznacza również analizę i statystyki dotyczące korzystania z usług, umożliwiające Administratorowi poprawę jakości i optymalizację swoich usług i strony internetowej.

14. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim dotyczy ono marketingu bezpośredniego, co jest również uzasadnionym interesem administratora zgodnie z przypisem 47 Rozporządzenia. Oznacza to, że Administrator ma również prawo przetwarzać podane dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, co oznacza, że Administrator ma prawo wysyłać Ci wiadomości e-mail z treściami handlowymi.

Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszymi Warunkami, wyrażasz również zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach skutecznej komunikacji marketingowej, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest to związane z takim celem, na podstawie czego będzie wyświetlane na stronie internetowej Shooos.

15. Przetwarzanie Twoich danych osobowych może być również konieczne w celu spełnienia obowiązku Administratora wynikającego z Rozporządzenia, Ustawy lub innych ogólnie obowiązujących przepisów prawnych (np. Ustawy nr 431/2002 z dnia 2 października 2002 r. o rachunkowości).

16. Przetwarzanie Twoich danych osobowych może być również konieczne w celu uzasadnionego interesu Administratora:

a) dochodzenie, ustalanie i egzekwowanie roszczeń Administratora poza sądem i w sądzie;

b) ochrona przed działaniami przestępczymi, powiadamianie i udowadnianie działań przestępczych oraz współpraca z organami ścigania i sądami w identyfikacji działań przestępczych i ich sprawców;

c) ochrona przed nadużyciem usług Administratora i zapewnienie bezpieczeństwa strony internetowej Administratora oraz infrastruktury informacyjnej;

d) w celu realizacji innych uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich zgodnie z Rozporządzeniem i Ustawą.

Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe w celu innych niż tutaj wskazane, tylko jeśli udzieliłeś Administratorowi wyraźnej zgody lub jeśli przetwarzanie danych osobowych w celu innym jest zgodne z celem, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane. Zgodnie z ustawą, przetwarzanie danych osobowych w celu archiwizacji lub w celach statystycznych uważa się za przetwarzanie zgodne z pierwotnym celem. W przypadku przetwarzania w tych celach, Administrator zastosował odpowiednie i skuteczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, w szczególności, minimalizacji danych osobowych i pseudonimizacji, na podstawie czego dane osobowe przetwarzane nie mogą być przypisane do określonej osoby bez użycia dodatkowych informacji, które są przechowywane oddzielnie.

JAKI JEST ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH PODLEGAJĄCYCH PRZETWARZANIU?

18. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie ścisłym niezbędnym do osiągnięcia celu ich przetwarzania, mianowicie:

  • adres e-mail;

  • imię i nazwisko;

  • adres pocztowy (ulica, numer orientacyjny, miejscowość, kod pocztowy, kraj);

  • numer telefonu;

  • dane dotyczące logowania do Twojego zarejestrowanego konta (tylko jeśli się zarejestrowałeś);

  • dane dotyczące wizyt na stronie internetowej i przeglądania jej;

  • adres IP;

  • dane z plików cookie.

 

19. Pliki cookie. Administrator korzysta z plików cookie na stronie internetowej Shooos. Możesz wyrazić zgodę na korzystanie z plików cookie, klikając odpowiednie pole w wyskakującym pasku, który automatycznie pojawia się podczas odwiedzania strony internetowej.

Czym są pliki cookie?

Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez witrynę www.shooos.sk na Twoim komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Stosowane przez Administratora pliki cookies pozwalają witrynie rozpoznać Cię, a następnie udostępnić Ci żądaną usługę. Strona może również wykorzystywać pliki cookies do zapisywania ustawień Twojej przeglądarki internetowej, preferencji językowych itp., dzięki czemu Twoje przyszłe wizyty na stronie będą szybsze i wygodniejsze. Przeglądanie strony bez plików cookies byłoby bardziej skomplikowane, a strona mogłaby nie działać poprawnie. Pliki cookies pomagają Administratorowi stale ulepszać i rozwijać ofertę oraz ustawienia swoich usług oraz dostosowywać je do Twoich preferencji i potrzeb. Na podstawie plików cookie możemy analizować i statystycznie oceniać korzystanie z usług i reklamy na stronie, a następnie ulepszać jej zawartość, funkcje lub wygląd, a także kierować komunikację marketingową w bardziej efektywny i trafny sposób.

Jak kontrolować i usuwać pliki cookie?

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie akceptują pliki cookie automatycznie. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała wszystkie pliki cookie lub selektywnie akceptowała niektóre pliki cookie, a także możesz usunąć pliki cookie zapisane na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Jeżeli nie chcesz, aby Administrator wykorzystywał pliki cookies w Twojej przeglądarce, możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookies lub informowała Cię o próbie zapisania plików cookies na Twoim urządzeniu każdorazowo, gdy strona podejmie taką próbę. Jeśli jednak zablokujesz wszystkie pliki cookie, nadal będziesz mógł odwiedzać witrynę, ale niektóre jej funkcje mogą nie działać poprawnie. W związku z tym Administrator zaleca pozostawienie włączonych plików cookie. Informacje o poszczególnych przeglądarkach internetowych oraz sposobach ustawiania plików cookies dostępne są na poniższych stronach internetowych:

Chrome: https://support.google.com

Firefox: https://support.mozilla.org

Internet Explorer: https://support.microsoft.com

Safari: https://www.apple.com

http://www.allaboutcookies.org/

JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE?

20. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu są przechowywane w niezbędnym zakresie oraz w formie umożliwiającej Twoją identyfikację, jednakże tylko do czasu niezbędnego do osiągnięcia celu, w jakim są przetwarzane. Administrator zapewni wówczas bez zbędnej zwłoki i zgodnie z Rozporządzeniem i Ustawą zniszczenie (usunięcie lub anonimizację) Twoich danych osobowych.

CZY DANE OSOBOWE PODLEGAJĄCE PRZETWARZANIU SĄ CHRONIONE? KOMU MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIONE?

21. Twoje dane osobowe są bezpieczne, ponieważ ich przetwarzanie jest zautomatyzowane za pomocą systemu informatycznego Administratora oraz za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych osobowych, niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych , przypadkowej utraty danych osobowych, usunięcia lub uszkodzenia danych osobowych. W tym kontekście Administrator jest uprawniony do upoważnienia, na podstawie pisemnej umowy, podmiotu trzeciego, który dysponuje odpowiednimi możliwościami personalnymi, technicznymi, organizacyjnymi i zawodowymi do przetwarzania Twoich danych osobowych. Podmiot trzeci będzie przetwarzał Twoje dane osobowe jako podmiot przetwarzający w imieniu Administratora zgodnie z Rozporządzeniem i Ustawą.

22. Administrator jest uprawniony do udostępnienia Twoich danych osobowych w niezbędnym zakresie następującym odbiorcom:

a) osobom dokonującym w imieniu Administratora roszczeń pozasądowych oraz sądowych w celu dochodzenia i egzekucji roszczeń Administratora;

b) sądom, komornikom sądowym, organom ścigania lub innym organom władzy publicznej w celu dochodzenia i egzekucji roszczeń Administratora lub wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

c) firmom logistycznym dostarczającym towary zakupione w naszym e-sklepie w celu wykonania umowy stanowiącej podstawę prawną świadczenia usługi;

d) osobom zapewniającym Administratorowi techniczne działanie jego usług, strony internetowej i infrastruktury informatycznej, tj. wyłącznie w tym celu;

e) osobie, która zapewnia Administratorowi bezpieczeństwo i ochronę jego usług, strony internetowej i infrastruktury informatycznej, a także na bieżąco monitoruje i testuje bezpieczeństwo i ochronę, tj. wyłącznie w tym celu ;

f) osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi analityczne i statystyczne w celu poprawy jakości i optymalizacji działania Administratora ’s usługi i strona internetowa;

g) osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe i to wyłącznie w celu skutecznej i trafnej komunikacji marketingowej Administratora (dla uniknięcia wątpliwości osoby te nie będą mogły wykorzystywać Twoich danych osobowych danych w celu marketingu własnego lub działań marketingowych innej osoby niż Administrator).

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ODNIESIENIU DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

23. Niniejszym informujemy Cię o prawach i istotnych faktach prawnych związanych z ochroną Twoich danych osobowych, które wynikają z właściwych przepisów Rozporządzenia oraz Ustawy:

a) masz prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (szerzej w art. 15 Rozporządzenia oraz w dziale 21 Ustawy);

b) przysługuje Ci prawo żądania od Administratora sprostowania danych osobowych (szerzej w art. 16 Rozporządzenia oraz w art. 22 Ustawy);

c) przysługuje Ci prawo żądania od Administratora usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym (szerzej w art. 17 Rozporządzenia oraz w art. 23 Ustawy) ;

d) masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (szerzej w art. 18 Rozporządzenia oraz w art. 24 Ustawy);

e) masz prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (szerzej w art. 20 Rozporządzenia oraz w art. 26 Ustawy);

f) przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych poprzez wniesienie sprzeciwu do Administratora (szerzej w art. 21 Rozporządzenia oraz w art. 27 Ustawy);

g) masz prawo złożyć wniosek o wszczęcie procedury ochrony danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej (szczegóły w artykułach 99 do 103 ustawy) ;

h) masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;

i) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a w przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy stanowiącej podstawa prawna świadczenia żądanej usługi.

24. W szczególności wskazujemy na prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z którym możesz:

a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w ramach wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej , w tym profilowania w oparciu o te podstawy prawne;

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

25. Szczególną uwagę zwraca się również na prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, Administrator zapewni zniszczenie (usunięcie i anonimizację) Twoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgodnie z Rozporządzeniem i Ustawą.

JAK KORZYSTAĆ Z PRAW ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

26. Możesz skorzystać ze swoich praw lub zgłosić pytanie dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie żądania skierowanego bezpośrednio do Administratora lub wyznaczonego przez Administratora Inspektora Ochrony Danych, korzystając z poniższych danych kontaktowych lub w inny sposób Twój wybór.

Kontroler

Inspektor ochrony danych

Adres pocztowy:

Shooos s.r.o., Nábr. L. Svobodu 44, 81102 Bratysława, Słowacja, EÚ

Adres e-mail:

Nr telefonu:

[email protected]

00421-910-950650

27. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszymi Warunkami, przyjmujesz do wiadomości, że w przypadku, gdy Twoje żądanie zgodnie z § 26 Regulaminu będzie oczywiście nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na jego powtarzalność charakter, Administrator uwzględniając treść żądania może:

a) pobrać rozsądną opłatę uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji lub rozsądną opłatę uwzględniającą administracyjne koszty komunikacji lub rozsądną opłatę uwzględniającą administracyjne koszty podjęcia działania wymagany; lub

b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

28. Ponadto przyjmujesz do wiadomości, że przed rozpatrzeniem Twojego wniosku zgodnie z punktem 26 niniejszego Regulaminu, Administrator musi przede wszystkim rzetelnie zweryfikować Twoją tożsamość, aby zapobiec nadużyciom Twoich praw. W tym celu Administrator może żądać dostarczenia dodatkowych informacji lub dokumentów niezbędnych do weryfikacji tożsamości osoby, której dane dotyczą (Twojej tożsamości), gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby zgłaszającej żądanie. Jeżeli po zastosowaniu procedury, o której mowa w zdaniu poprzednim, Administrator nie będzie w stanie w sposób dowodowy zweryfikować tożsamości osoby, której dane dotyczą (Twojej tożsamości), w miarę możliwości poinformuje o tym osobę zgłaszającą żądanie i odmówi wykonaj żądanie.

29. Jeśli Administrator odrzuci Twoją prośbę, możesz zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Republika Słowacka, działając jako organ nadzorczy. Możesz również skontaktować się bezpośrednio z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

© SHOOOS